Statut kluba

Na podlagi določil 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61-2567/2006), je Zbor članov v Hrastniku dne 29.3.2007 sprejel prečiščeno besedilo Statuta Foto kluba Hrastnik, ki obsega:

 • statut, sprejet 5.4.2002
 • spremembe statuta, sprejete 10.3.2006 
 • spremembe in dopolnitve statuta, sprejete 29.3.2007

Temeljni akt kluba se v čistopisu glasi:
STATUT
FOTO KLUBA HRASTNIK
(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Foto klub Hrastnik (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se, na podlagi osebnih nagnjenj in naklonjenosti do fotografije, prostovoljno vključujejo v klub.

2. člen

Ime kluba je Foto klub Hrastnik. Skrajšano ime je FK Hrastnik.

Sedež kluba je v Hrastniku. Klub deluje na celotnem področju Republike Slovenije, lahko pa tudi mednarodno.

3. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava in je vpisan v register društev pri upravni enoti.
Klub opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Zastopnik kluba je predsednik kluba, v njegovi odsotnosti ali nezmožnosti pa podpredsednik kluba.

4. člen

Klub ima svoj razpoznavni znak (logotip), ki je stiliziran krog z napisom FOTO KLUB v sredini. Na spodnjem delu je napis HRASTNIK. Osnovni logotip je črne barve.

Logotip se lahko uporablja ob izjemnih priložnostih v različnih izvedbah in barvah, z različnimi dodatki. 

5. člen

Klub ima svoj žig, ki je enak kot osnovni logo. Žig je okrogle oblike, premera 30 mm. Žig nima različic in se isti uporablja za vse namene. 

6. člen

Klub lahko, zaradi uresničevanja skupnih ciljev, sodeluje z drugimi društvi, organizacijami in posamezniki v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju fotografije in fotografiji sorodnih panog.

Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne domače in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje in niso v nasprotju z interesi Republike Slovenije. 

II. JAVNOST DELA

7. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno.

Člane kluba se obvešča z dopisi, z obvestili preko elektronske pošte in interneta, s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba in preko ostalih sredstev javnega obveščanja. 

Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za javnost delovanja kluba je odgovoren predsednik kluba.

III. NAMEN IN CILJI KLUBA 

8. člen

Namen kluba je širjenje in napredovanje fotografije. Cilji kluba so zagotavljanje višjega kulturnega, estetskega in vizualnega razvoja članov kluba ter širše javnosti, skozi dejavnosti kluba izboljševanje znanja članov ter širjenje znanje na mlajše člane.

Klub se ukvarja predvsem s fotografsko dejavnostjo ter podobnimi sorodnimi dejavnostmi.

IV. DEJAVNOST KLUBA

9. člen

Glavne dejavnosti kluba so:

 • vzgojna dejavnost, ki se izkazuje predvsem na skupnih klubskih večerih, fotografskih izletih in drugih oblikah organiziranega druženja ter uporabi fotografskega ateljeja,
 • spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov kluba, ki se izkazuje predvsem z omogočanjem strokovnega izpopolnjevanja na tečajih, seminarjih ali drugih oblikah pridobivanja znanja ter ob študiju fotografske literature in revij,
 • organiziranje rednih klubskih razstav,
 • razstavna dejavnost, ki zajema sodelovanje na tekmovalnih razstavah, organizacijo in izvedbo razstav gostujočih domačih in tujih razstavljavcev,
 • arhiviranje in obdelava ter predstavitev gradiva v vitrini.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom kluba in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so namenjene tudi nečlanom kluba, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena kluba.

10. člen

Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z nameni in cilji kluba, navedenimi v 9. členu tega statuta.  

Pridobitna dejavnost je namenjena zgolj uresničevanju glavne dejavnosti kluba in predstavlja dopolnilno dejavnost osrednji nepridobitni dejavnosti kluba. Skupaj sestavljajo določene storitve oziroma zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev.

V primeru ko klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, sme presežek porabiti le za uresničevanje svojega namena (nepridobitne dejavnosti). 

11. člen

Dopolnilne pridobitne dejavnosti kluba so:

 • dajanje prostorov kluba, kjer se ne opravlja glavna dejavnost kluba, v najem,
 • fotografska dejavnost,
 • oblikovanje,
 • prirejanje razstav,
 • dajanje opreme v najem,
 • izdajanje knjig in brošur,
 • izvajanje dejavnosti po dogovoru s sponzorjem.

V. ČLANSTVO

12. člen

Klub ima redne in častne člane. Članstvo v klubu je osebno in prostovoljno.

Član kluba lahko postane vsakdo, ki se ukvarja s fotografijo, sprejema pravila kluba, podpiše pristopno izjavo in plačuje članarino. Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Kandidata za člana vodstvo kluba na prvem klubskem sestanku seznani s statutom in delom kluba. Poskusna doba, v kateri mora kandidat aktivno in disciplinirano sodelovati v klubskih aktivnostih in dejavnostih, traja eno (1) leto. O sprejemu v redno in polnopravno članstvo odloča upravni odbor . V kolikor kandidat dobi podporo 2/3 članov upravnega odbora in podpiše pristopno izjavo, postane redni član kluba.

Mladoletni člani nimajo volilne pravice in ne morejo biti voljeni ter opravljati funkcij predsednika, tajnika, blagajnika, člana upravnega odbora, člana nadzornega odbora ali člana disciplinske komisije. Ob včlanitvi mladoletnika do 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Mladoletnik od 7. do 15. leta podpiše pristopno izjavo sam, vendar mora pred podpisom izjave predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika.

Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana lahko klub podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju delovanja kluba. Naziv častnega člana kluba, podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. 

13. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba, 
 • da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih kluba, 
 • da uporabijo skupne dosežke in rezultate delovanja pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba, 
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem. 

Dolžnosti članov so: 

 • da spoštujejo statut in ostale akte ter sklepe organov kluba, 
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba, 
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov kluba, 
 • da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba, 
 • da varujejo ugled kluba.

14. člen

Članstvo v klubu preneha: 

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem, 
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. V tem primeru mora predhodno poravnati vse morebitne obveznosti, ki jih ima do kluba.

Člana izbriše s seznama članstva upravni odbor:

 • če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu,
 • v primeru 12 mesečne neaktivnosti in neodzivanja na vabila iz neopravičljivih razlogov.

Zaradi disciplinskih kršitev po sprejetem disciplinskem pravilniku oziroma hujših kršitev določil tega statuta, upravni odbor na pobudo člana sproži disciplinski postopek. O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom in mora vsebovati pravni pouk. 

VI. ORGANI KLUBA

15. člen

Organi kluba so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor (UO),
 • nadzorni odbor (NO),
 • disciplinska komisija. 

a. Zbor članov

16. člen

Zbor članov je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani.

Zbor  članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Sklicu mora predložiti tudi dnevni red.

Izredni zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 vseh članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče izrednega zbora članov v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

17. člen

O sklicu zbora članov in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem. Zbor članov se skliče tako, da se pisno ali preko elektronske pošte obvesti vse člane kluba.

Posamezni predlogi za razpravo ali spremembo dnevnega reda na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 3 dni pred sklicem zbora članov. 

18. člen

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj tretjina članov. 

Sklepi in odločitve so veljavno sprejete, če zanje glasuje navadna večina prisotnih.

Spremembe statuta so veljavno sprejete, če zanje glasuje najmanj dvotretjinska večina (2/3) vseh prisotnih članov zbora.

Zbor članov vodi predsednik kluba ali predstavnik predlagatelja. Zbor članov imenuje še verifikacijsko komisijo (2 člana zbora), zapisnikarja in dva overovatelja zapisnikov, v primeru volitev pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in po potrebi tudi druge delovne organe.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja. 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

19. člen

Pristojnosti zbora članov so: 

 • sklepa o dnevnem redu , 
 • sprejema, spreminja statut in druge akte kluba, 
 • sprejema letni program ter dolgoročne smernice kluba, 
 • sprejema finančni načrt za prihodnje leto, 
 • sprejema letno poročilo,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane UO, NO in disciplinske komisije ter morebitne predstavnike kluba v zvezah društev in drugih asociacijah, 
 • odloča o višini članarine,
 • imenuje častne člane kluba,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve organov kluba,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi združenji, 
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,
 • odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin,
 • odloča o prenehanju kluba.

b. Upravni odbor

20. člen

Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

21. člen

Naloge upravnega odbora so: 

 • vodi delo kluba med dvema zboroma članov po programu in sklepih sprejetih na zboru članov,
 • sklicuje zbor članov,
 • pripravlja predloge aktov kluba,
 • sprejme odločitev v zvezi s spremembo naslova znotraj istega sedeža,
 • pripravi predlog finančnega plana in letno poročilo,
 • pripravi predlog letnega programa dela kluba,
 • skrbi za izvrševanje letnega programa dela kluba,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
 • upravlja s premoženjem kluba, 
 • ustanavlja in ukinja komisije kluba,
 • izvaja naloge, ki izhajajo iz aktov kluba ter sklepov, ki jih sprejme zbor članov,
 • sprejema nove člane in vodi evidenco članov.

22. člen

Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in 3 izvoljeni člani. Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj 1 krat letno. 

Mandatna doba članov upravnega odbora je 2 leti. Število zaporednih mandatov članov upravnega odbora je neomejeno. 

23. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali tajnik kluba. 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z navadno večino glasov prisotnih. 

24. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani kluba. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

25. člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so kot metoda dela kluba organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom kluba. 

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. 

c. Nadzorni odbor

26. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba, tako da:

 • preverja skladnost poslovanja organov z akti kluba,
 • ugotavlja smotrnost izdatkov in gospodarnost ravnanja upravnega odbora s premoženjem kluba,
 • izvaja druge nadzorne naloge, za katere ga zadolži zbor članov,
 • pred sprejetjem letnega poročila opravi notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

27. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli zbor članov. Član nadzornega odbora je lahko le član kluba. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj 2 člana.

Veljavni sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti. Število zaporednih mandatov članov nadzornega odbora je neomejeno. 

28. člen

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi neskladnost odločitve s statutom kluba, le to razveljavi. Odločitve, za katere je z razsodbo ugotovljeno, da so neskladne s pravnimi akti in drugimi odločitvami, prenehajo veljati takoj. Organu, ki je tako odločitev sprejel, poda utemeljitev in javno objavi razsodbo.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi neskladnost posameznih določb aktov kluba, o tem pisno obvesti upravni odbor, ki mora akte uskladiti v roku 30 dni od dneva vročitve obvestila, ter sklicati zbor članov v nadaljnjih 30–ih dneh.

d. Disciplinska komisija

29. člen

Člane disciplinske komisije voli zbor članov za dobo 2 let. Število zaporednih mandatov članov disciplinske komisije je neomejeno. Sestavljajo jo 3 člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisne zahteve upravnega odbora.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z določili tega statuta in sprejetim disciplinskim pravilnikom.

e. Predsednik kluba

30. člen

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi, organizacijami in tretjimi osebami ter odgovarja za zmanjšanje premoženja kluba, ki jo naklepoma povzroči v svojo korist ali korist koga drugega pri opravljanju svoje funkcije. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

Voli ga zbor članov za dobo 2 let. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Število zaporednih mandatov predsednika je neomejeno.

f. Podpredsednik kluba

31. člen

Podpredsednik kluba zastopa predsednika v njegovi odsotnosti. Podpredsednika voli zbor članov za dobo 2 let. Število zaporednih podpredsedniških mandatov je neomejeno. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

g. Tajnik kluba

32. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, skrb za evidenco članov kluba, evidenco inventarja ter za koordinacijo med organi kluba skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli zbor članov za dobo 2 let. Število zaporednih mandatov tajnika je neomejeno. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

h. Blagajnik kluba

33. člen 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje, v skladu z računovodskimi standardi za društva. 

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. 

Blagajnika voli zbor članov za dobo 2 let. Število zaporednih mandatov je neomejeno. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

34. člen

Premoženje kluba predstavljajo premičnine in nepremičnine na sedežu kluba, ki so v njegovi lasti. Premičnine so vpisane v inventarni listini, nepremičnine pa v zemljiški knjigi.

Inventarno listino mora tajnik kluba vsako leto predložiti upravnemu odboru. Popis inventarja opravi inventurna komisija, ki jo sestavljajo tajnik in dva člana, ki ju imenuje upravni odbor. 

35. člen

S premoženjem upravlja upravni odbor kluba. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov, če zanj glasuje več kot dve tretjini članov kluba.

36. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

37. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik, v njuni odsotnosti pa tudi podpredsednik in tajnik kluba. 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

38. člen

Klub ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Donatorji in sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Donatorji in sponzorji lahko prisostvujejo na zboru članov brez pravice glasovanja. Medsebojna razmerja med klubom in sponzorjem se uredijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu kluba s sponzorjem sklene upravni odbor kluba.  

39. člen

Klub ima svoj transakcijski račun pri LB Banka Zasavje, d.d. Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke. 

40. člen

Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba, 
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz javnih sredstev in
 • iz drugih virov.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična. 

41. člen

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko klub poveri vodenje poslovnih knjig zunanji osebi, o čemer odloča upravni odbor.

Vodenje poslovnih knjig poteka po sistemu enostavnega knjigovodstva, v skladu z veljavno zakonodajo. Če niso več izpolnjeni pogoji za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva, klub vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva oziroma na drug način, ki ga določajo predpisi.

Podatki o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitne dejavnosti se vodijo in izkazujejo ločeno.

VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

42. člen

Spremembe in dopolnitve statuta sprejema zbor članov v skladu z 19. členom statuta.

Spremembe in dopolnitve lahko predlagajo:

 • ena tretjina članov kluba,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor.

Spremembe statuta so, v skladu s 18. členom, veljavno sprejete, če zanje glasuje najmanj dvotretjinska večina (2/3) vseh prisotnih članov zbora.

IX. PRENEHANJE KLUBA

43. člen

Klub lahko preneha s svojim delom:

 • po volji članov in s sklepom zbora članov, po predhodno opravljenem tajnem glasovanju, kjer je potrebna dvotretjinska večina vseh članov kluba,
 • s spojitvijo z drugimi društvi ali s pripojitvijo k drugemu društvu, pri čemer da pobudo po volji članov upravni odbor na zbor članov, kjer se o tem odloča z dvotretjinsko večino vseh prisotnih na zboru,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu o društvih.

V primeru prenehanja kluba zaradi zgoraj navedenih razlogov in po poravnanju vseh obveznosti, preide premoženje kluba na nepridobitno pravno osebo s podobno dejavnostjo na območju, kjer je klub deloval.  V primeru, če take pravne osebe ni, oziroma sklep o prenosu ni sprejet, se premoženje prenese na lokalno skupnost. O razdelitvi sredstev odloča zbor članov z dvotretjinsko večino.

44. člen

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Premoženja ni mogoče prenesti na politično stranko.

45. člen

Za izvedbo sklepov o prenehanju kluba je pristojen predsednik kluba ali zastopnik, ki ga pisno pooblasti upravni odbor.

X. KONČNE DOLOČBE

46. člen

Ta statut, ki ima 47. členov, začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov kluba. Uporabljati se začne z dnem, ko ga overi pristojni organ.

47. člen

Ta statut je bil sprejet na zboru članov kluba, dne 29. marca 2007.